Om oss

Hållbar designfilosofi

För oss är det viktigt att ständigt arbeta med att minska vår miljöpåverkan genom att nyttja material, energi och resurser på ett effektivt och klimatsmart sätt. I linje med vår hållbara designfilosofi tillverkar vi produkter med cirkulär layer by layer-design och lång livslängd som tack vare sin kvalitet, funktion och stil inte behöver ersättas utan kan uppdateras med tiden.

Fokusområden, hållbarhetsmål och vision

Möbelbranschen står idag inför flera hållbarhetsutmaningar. Avskogning, socialt ansvarstagande, kemikalieanvändning, peak-råvaror, avfall och klimat är några av de fokusområden som vi har identifierat som de viktigaste. För att uppnå förändring har vi satt upp ambitiösa mål gällande hållbar design, hållbara material och ansvarsfulla leverantörskedjor, med målsättningen att alla våra produkter ska vara helt klimatneutrala till 2040 – tio år före Parisavtalet. Våra hållbarhetsmål finns också representerade i vår vision: Vi förbinder oss till en hållbar framtid som inkluderar Personer och Planeten tillsammans med våra Produkter – designade och producerade för att hålla över tid.

Hållbar designfilosofi från början till slut 

Hållbar design för oss är att nyttja material, energi och resurser på ett effektivt och klimatsmart sätt. Det innebär bland annat att vi använder få komponenter och har en låg materialåtgång, utan att tumma på den höga kvaliteten, men den allra viktigaste hållbarhetsfaktorn är att produkterna har lång livslängd. Vi vill skapa möbler som tack vare sin design, form och funktionalitet kan designas om och förnyas vid behov. I linje med vår designfilosofi ”Keep your darlings” designar vi produkter som är till för att hålla och behållas. Som ytterligare ett led i vårt hållbarhetsarbete hjälper vi våra kunder att sälja eller donera begagnade produkter till ideella organisationer så att de kan återanvändas eller återvinnas.

Cirkulär layer by layer-design

En cirkulär ekonomi spelar en viktig roll i den hållbara klimatomställningen och på EFG har vi anammat den cirkulära modellen när vi designar våra produkter. Tack vare produkternas layer by layer-design kan varje komponent separeras, repareras eller bytas ut. Långsiktigt innebär det att produkten kan uppgraderas med nytt tyg eller nya delar. En pall ska kunna bli en stol och en stol med metallunderrede ska kunna få träunderrede. På det sättet får produkten nytt liv utan att behöva köpa en helt ny möbel.

Cirkulära material

Hela 85 procent av en möbels klimatutsläpp kommer från materialet och en cirkulär användning av möbler minskar klimatavtrycket med så mycket som 20–40 procent, jämfört med att köpa nytt. EFG använder så mycket återvunnet material som möjligt och ser till att materialet kan återvinnas igen när en del av möbeln eller hela möbeln behöver ersättas.

När produkten, mot all förmodan, nått sitt slut har vi en policy att använda så rena material som möjligt och inte blanda naturliga och syntetiska material eller blanda syntetiska material med andra syntetiska material. Naturmaterial ska vara möjliga att förbränna, återvinna eller helst vara biologiskt nedbrytbara, och alla syntetiska material ska vara möjliga att återvinna. Genom att designa flexibla och cirkulära produkter av förnybara, återvunna eller återvinningsbara material driver EFG utvecklingen av hållbara kontorsmöbler.

Miljömärkningar och certifieringar

EFG arbetar med följande märkningar och certifieringar i vårt sortiment och för materialen i våra möbler.

EFGs hållbarhetsarbete i korthet

– Cirkulära produkter med lång livslängd

– Hållbara val av material och ytbehandlingar

– Minskad energianvändning och CO2-avtryck

– Miljömärkningar och certifieringar

– Hållbara inköp och full insikt i leverantörskedjan

EFGs hållbarhetsarbete utifrån FNs globala mål

Utifrån FNs 17 globala mål för hållbar utveckling, har EFG identifierat följande som mest betydelsefulla för vår verksamhet.

08 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

EFG erbjuder produkter som är hållbart och ansvarsfullt producerade utifrån kvalitet, miljö och sociala villkor. Vi säkerställer att produkterna testas för att uppfylla kvalitetskrav och att produktionen är miljöanpassad. Sist men absolut inte minst ser vi till att de som tillverkat möbeln arbetar under rättvisa villkor. Som en del av detta är mycket i EFGs sortiment certifierat med Möbelfakta och målet är att så många produkter som möjligt ska ha den märkningen. 

12 – Ansvarsfull konsumtion och produktion

När vi designar nya produkter använder vi så lite material som möjligt, utan att behöva kompromissa med kvalitet eller funktion. Vårt mål är att gå från en linjär till en cirkulär produktion med en ansvarsfull återvinning och återanvändning av produkter. Vår produktion är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vår hållbara designprocess följer Svanens riktlinjer. 

13 – Bekämpa klimatförändringarna

För att främja ett hållbart nyttjande av ekosystem och hejda förlusten av biologisk mångfald använder vi hållbara och återvunna material, vattenbaserade lackersamt packar och transporterar våra produkter på ett effektivt sätt.Sedan 2013 har vi minskat våra CO2-utsläpp från utgående transporter med 17 procent. Från maj 2019 kommer 8,53 ton eller 35 procent plast, sparas varje år genom förbättrade förpackningsmetoder. 

80 % av våra tyger är miljömärkta med EU Ecolabel eller Oeko-Tex

90 % av trät vi använder är FSC®-märkt

15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Vi använder FSC®-certifierat trä i mer än 90 procent av våra produkter. EFGs FSC-licensnummer är FSC-C009111. Forest Stewardship Council, FSC, arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt med målet att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden. Till exempel skyddar FSC hotade arter och stärker rättigheterna för arbetare och urfolk.

Hållbarhet – Q&A

Fokusområden och mål för hållbarhet

Hur arbetar EFG med hållbarhet?

Vi som möbeltillverkare påverkar oundvikligen miljön på flera olika sätt. Det gör vi bland annat genom transporter, energiförbrukning och materialet som används under tillverkningsprocessen. Cirka 85 procent av den klimatpåverkan som möbelindustrin genererar kommer från själva produkten och de material den är tillverkad av. Vi på EFG har tagit fram fokusområden för hållbarhet där vi gör vårt bästa för att uppnå minska vår påverkan: hållbara material, hållbar design och ansvarsfulla leveranskedjor​.

Vilka är EFGs hållbarhetsmål?

EFG har ambitiösa hållbarhetsmål där det övergripande och mest ambitiösa målet är att våra produkter ska vara helt klimatneutrala 2040, 10 år före Parisavtalet. Våra hållbarhetsmål återkommer även i vår vision: vi är engagerade i en hållbar framtid som omfattar Personer och Planeten kombinerat med våra Produkter – designade och producerade för att hålla länge.

Hur mäter ni era hållbarhetsmål och framsteg?

Ett första steg är att mäta våra produkters koldioxidavtryck för att ta reda på hur mycket utsläpp de genererar idag. Vi påbörjade det här arbetet i stor skala 2023 och i slutet av 2023 hade vi beräknat klimatpåverkan för 24 procent av vårt sortiment. Under 2024 kommer vi att beräkna koldioxidavtrycket för 85 procent av vårt sortiment. Steg två är att granska våra produkter för att upptäcka vilka de största utsläppskällorna är och vilka åtgärder vi kan vidta för att minska dem. Vi har redan påbörjat det här arbetet och fortsätter med det i många år framöver. Vi följer upp detta genom att göra nya koldioxidberäkningar när vi uppdaterar produkterna. Därmed kan vi spåra koldioxidutsläppen från våra produkter från år till år.

Mäter ni möblernas koldioxidavtryck?

Vi gör livscykelanalyser och miljövarudeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration) för våra möbler för att beräkna koldioxidutsläppen. En EPD baseras på en genomförd livscykelanalys (LCA, Life Cycle Analysis) som bedömer produktens utsläpp och miljöpåverkan under hela sin livstid. Eftersom den exakta tidpunkten för största klimatverkan i en livscykel skiljer sig åt mellan olika produktkategorier måste LCA-beräkningarna anpassas för olika produkter. Detta görs med hjälp av produktspecifika beräkningsregler (PCR, Product Category Rules). Data överförs sedan från beräkningarna i LCA:n till en EPD. För att beräkningarna ska vara jämförbara utarbetas både LCA och EPD enligt standarden ISO 14025, Miljömärkning och miljödeklarationer, typ III.

Hur ser EFGs designfilosofi ut?

EFGs designfilosofi innebär att möblerna måste bestå av rena material och layer by layer-design, en modulär design som innebär att varje komponent kan separeras, repareras och återvinnas. Det gör det möjligt för oss att optimera, återanvända och förlänga produkternas livslängd och cirkularitet. Vi använder en cirkulär modell när vi designar våra produkter så att vi kan utnyttja varje steg i tillverkningsprocessen, från material och avfall tillbaka till råmaterialet. Totalt sett är tanken med vår designfilosofi att förlänga möbelns livslängd och det är en av hörnstenarna i våra hållbarhetsmål.

Har er organisation ett hållbarhetsprogram som engagerar medarbetarna i hållbarhetsarbetet?

Vi har en kurs i hållbarhetsarbete som alla medarbetare inom företaget måste gå. Dessutom genomför vi löpande produktgranskningar där våra medarbetare undersöker hållbarhetsprofilerna för nya och uppdaterade produkter.

Tar ni tillbaka möbler för renovering eller använder materialen i nya möbler?

Vi inser hur viktigt detta är, men som situationen ser ut idag så gör vi inte det. Men vi ser detta som ett av många viktiga utvecklingsområden som vi kommer att fokusera på i framtiden. Vi vill kunna genomföra detta på ett smart och hållbart sätt och därför behövs en översyn som omfattar alla faktorer, till exempel den påverkan som transporter har. Under tiden kan kunderna byta ut specifika delar och uppgradera våra produkter tack vare vår layer by layer-design och tydliga demonteringsinstruktioner. Vi stöttar också våra kunder så att de på ett ansvarsfullt och hållbart sätt kan sälja eller donera begagnade produkter till ideella organisationer och se till att de återanvänds eller återvinns.

Vår hållbarhetsutveckling framåt

Var står EFG om 10 år när det gäller hållbarhet?

Vårt mål är att alla våra produkter ska vara helt koldioxidneutrala år 2040 – ett decennium före Parisavtalet. Det innebär att vi måste minska våra klimatutsläpp till hälften före år 2030 och sedan arbeta vidare med cirkulära lösningar utöver renovering och materialåtervinning. Detta inkluderar även uppdateringar av befintliga möbler för att förlänga livslängden. Utbildning är också en del av det här, vilket hjälper kunderna att fatta rätt beslut när de ska välja material och tyger.

Vilken roll spelar hållbarhet i EFGs övergripande strategiska plan?

Hållbarhet spelar en oerhört viktig roll för oss när vi blickar framåt. Vi anser att det är den enda vägen framåt, inte bara för oss som företag utan också för resten av världen.

Vilka utmaningar ser ni inom möbelindustrin i förhållande till grön omställning och hållbar produktutveckling?

Världen står idag inför flera miljöproblem och forskare har kartlagt nio planetära gränser, områden som visar hur mycket vår planet tål. Vi har redan överskridit flera av dessa gränser och använder mer resurser per år än vad vår jord klarar av att förse oss med. Bland annat ser vi minskad biologisk mångfald och användning av fosfor och kväve som orsakar övergödning. Möbelindustrin förbrukar mycket resurser och påverkar därmed planetens gränser på olika sätt. Dessutom står möbelindustrin inför flera hållbarhetsutmaningar relaterade till den gröna omställningen. Avskogning, företagens sociala ansvar, användningen av kemikalier, råvaror, avfall och klimatet är några av de fokusområden som vi har identifierat som avgörande och som kräver snabba åtgärder. Utöver dessa utmaningar ser vi också ett ökande behov av omfattande lagstiftning och standarder på global nivå. De bör regleras av ett organ som enbart fokuserar på hållbarhets-, klimat- och miljöfrågor.

Vilka pågående insatser arbetar ni med vad gäller innovation och för att förbättra hållbarheten i produkter och processer?

Vi satt upp ambitiösa mål för hållbar design, material och ansvarsfulla leveranskedjor för att förbättra hållbarheten i våra produkter och processer. I praktiken innebär detta att vi i linje med vår designfilosofi tillverkar produkter med lång livslängd som kan separeras och uppdateras över tid genom en layer by layer-design. Vårt cirkulära tillvägagångssätt uppmuntrar också till ett kontinuerligt arbete med dessa frågor.

Ett annat konkret exempel på vårt hållbarhetsarbete är EPD (Environmental Product Declaration) som vi tar fram för alla våra produkter. Det är ett viktigt verktyg som gör det enklare att jämföra möbler och göra mer miljövänliga val genom att visa vägen mot bättre och mer hållbara material. Vi arbetar också med flera miljömärkningar, bland annat Möbelfakta som uppfyller krav på kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. Det är den ledande och mest eftertraktade miljömärkningen för möbler i Sverige idag.

Hållbar design

Vad betyder hållbar design för EFG?

Våra fokusområden inom hållbar design är:
– Lång produktlivslängd​
– Hög kvalitet
– Minimal materialförbrukning (utan att kompromissa med kvaliteten)
– Rena material
– Layer by layer-design (modulär konstruktion)

Vad menar ni med layer by layer-design?

Det räcker oftast inte med att designa och tillverka högkvalitativa produkter med bra material. Då finns det alltid en risk att kunderna vill byta ut möblerna innan de är utslitna av estetiska skäl eller på grund av flytt till ett mindre kontor där man kanske inte har tillräckligt med plats. Oavsett anledning förändras kundens behov över tid och det innebär också att produkten måste anpassas därefter. Vi anser att produkter bör byggas modulärt så att olika lager av material kan separeras. Man bör till exempel kunna byta ut ett tyg eller en bordsskiva om den slits ut och behålla resten av möbeln. Det finns ingen anledning att kassera hela möbeln bara för att en del har slitits ut. Detta koncept är känt som framtidsanpassad design där produktarkitekturen ses som en uppsättning utbytbara moduler byggda i olika lager som tillsammans bildar en helhet.

Hur säkerställer ni lång livslängd på möblerna?

Eftersom vi tillverkar högkvalitativa möbler kan vi också garantera en lång livslängd på dem. Men även kvalitetsprodukter kommer så småningom att visa tecken på slitage. Med layer by layer-design ser vi till att slitna delar kan bytas ut och produkten kan renoveras, vilket i sin tur förlänger livslängden. Tidlös design är också viktigt, så att möbler inte slängs på grund av modetrender.

Återvinning och upcycling

Har ni ett återvinnings- eller upcyclingprogram för gamla eller oanvända möbler?

Vi har instruktioner om hur produkterna kan demonteras och vilka reservdelar som finns tillgängliga för varje produkt. I linje med vår layer by layer-design ska du som kund kunna uppgradera möbeln i stället för att byta ut den. Därför bör våra reservdelar ses som mer än en uppdatering när möblerna går sönder – snarare en uppgradering av möblerna om 10 år eller när behov uppstår. Vi på EFG arbetar också för att stötta våra kunder att sälja eller donera begagnade produkter till ideella organisationer på ett ansvarsfullt och hållbart sätt så att de kan återanvändas eller återvinnas.

Certifieringar och efterlevnad

Vilka miljömärkningar arbetar ni med?

Vi arbetar med omfattande typ 1-certifieringar från tredje part, vilket innebär att de är oberoende och ideella. Möbelfakta är den ledande och mest efterfrågade miljömärkningen för möbler i Sverige: den innebär hårda krav på kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. Det är också den miljömärkning som vi på EFG fokuserar mest på. Genom denna märkning får vi bekräftelse på att möblerna håller hög kvalitet, är ett miljömässigt bra val och tillverkas under rättvisa arbetsförhållanden. Cirka 90 procent av det EFG säljer till kunder bär miljömärkningen Möbelfakta. Andra miljömärkningar och certifieringar som vi arbetar med är EU Ecolabel (en gemensam europeisk märkning som täcker de flesta produktgrupper), OEKO TEX® (en miljömärkning med fokus på textilier) och FSC® (ett certifieringssystem som uppmuntrar till ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt bruk av världens skogar).

Arbetar ni med EPD:er?

Vi utför livscykelanalyser och EPD:er för våra möbler för att beräkna miljöpåverkan som orsakas av våra produkter. En EPD visar upp flera miljöindikatorer där koldioxidutsläpp är den som oftast efterfrågas. Det finns också andra data som visar vilka effekter möbler har på försurning och övergödning. Efterfrågan på EPD:er ökar och vi jobbar hårt med att ta fram EPD:er för alla våra möbler. Det är dock ett väldigt omfattande arbete som kräver mycket resurser när det gäller både tid och pengar. I slutet av 2023 fanns det tillgängliga EPD:er för 24 procent av vårt produktsortiment och målet för 2024 är att 85 procent av våra produkter ska ha en EPD.

Vilka är möjligheterna och utmaningarna med en EPD?

En EPD är ett bra sätt att ta reda på en produkts miljöpåverkan, men siffrorna bör betraktas som ungefärliga. Man bör inte heller bara fråga om en produkt har en EPD och sedan nöja sig med ett ”ja” som svar. Bara för att det finns en EPD betyder inte det att vi får information om en produkt är bra eller dålig ur miljösynpunkt: alla produkter kan ha en EPD. En EPD är endast relevant och av intresse när vi tittar på vilka resultat den innehåller.

Hållbara material

Hur arbetar ni med hållbara material?

Vi arbetar med förnybara, återvunna och återvinningsbara material. Förnybara material innebär till exempel trä, alltså material som ingår i det biologiska kretsloppet. Återvunnet material är främst metaller och plast. Det kan innebära en stor miljöfördel att använda återvunnen plast eftersom plast ofta förbränns idag. Metall återvinns i stor utsträckning av ekonomiska skäl. Återvinningsbara material är material som kan återvinnas eller återanvändas. Vi strävar efter att inte blanda olika typer av material eftersom det komplicerar återvinningen. Därför försöker vi alltid använda rena material för att undvika förorenande materialflöden. Det är till exempel bättre att använda rena plasttyper än att blanda olika plasttyper med varandra eller med träflis.

Hur tänker ni kring miljömärkta textilier?

EU Ecolabel och OEKO-TEX® är de två största miljömärkningarna för textilier. Textilier är ett av de material i möbler som innehåller flest kemikalier. Därför är det viktigt att begränsa mängden skadliga kemikalier med hjälp av en av dessa miljömärkningar.

Var kommer träet ifrån?

Trämaterialet i våra produkter är FSC®-certifierat (EFGs licensnummer är FSC-C009111) och kommer från ansvarsfullt skötta skogar, främst inom Europa. Allt trämaterial är spårbart och uppfyller höga krav inom skogsbruket.

Materialanskaffning

Vilka åtgärder vidtar ni för att se till att de material som används i era möbler kommer från hållbara källor?

När det gäller trä köper vi endast FSC®-certifierat trä. Vi använder miljöcertifierade komponenter där det är möjligt, till exempel EU Ecolabel eller OEKO-TEX® för textilier. OEKO-TEX® är också vanligt i våra klädda möbler. Vi följer kraven i den svenska miljömärkningen Möbelfakta för att säkerställa att vi konsekvent använder medvetna materialval och vi kontrollerar alla våra material mot dessa standarder.

Ansvarsfulla leveranskedjor​

Hur engagerar ni leveranskedjan i ert hållbarhetsarbete?

Alla våra leverantörer måste ha sina egna miljömål för sina relevanta områden. De måste också erbjuda rättvisa arbetsförhållanden, något som vi följer upp. Leverantörer är viktiga aktörer för att uppnå de mål som vi har vad gäller miljömärkningar och certifieringar och minska koldioxidavtrycket då de ofta har lösningen på de här utmaningarna vi jobbar med. Ett nära samarbete med leverantörer är därför avgörande för att lyckas med det här arbetet.

Hur säkerställer ni att era underleverantörer följer era hållbarhetskrav?

Vi väljer våra leverantörer och partners noggrant och har höga förväntningar på prestanda, hållbarhet och socialt ansvar. Vi ställer tydliga krav på vår leveranskedja och hanterar potentiella risker genom rutinkontroller. Vi övervakar och förbättrar också kontinuerligt våra processer. Alla våra leverantörer är skyldiga att underteckna och följa vår uppförandekod. Vi utvecklar ständigt våra metoder för att övervaka leverantörernas efterlevnad av vår uppförandekod och det gör vårt tillvägagångssätt och våra krav tydliga. Koden baseras på principerna i FN:s Global Compact och innehåller krav på arbets- och anställningsvillkor, barnarbete, antikorruption och mänskliga rättigheter som icke-diskriminering och föreningsfrihet samt etiskt affärsbeteende och respekt för miljön.

Var ligger era produktionsanläggningar?

Slutproduktionen sker på EFGs fabrik i Tranås. Tillverkningen av olika komponenter görs i hela vår leveranskedja i Sverige, Europa och Asien. Ungefär 92 procent av komponenterna tillverkas inom EU och 8 procent i Asien.

Emballage och transport

Hur arbetar ni med logistik och transporter för att leverera era produkter på ett miljövänligare sätt?

Vi fokuserar på smarta förpackningar, utrymmeseffektiva transporter, optimering av våra rutter och leveransprecision. Under det senaste decenniet har vi uppnått en betydande minskning av våra koldioxidutsläpp per kubikmeter. Vi använder externa transportföretag för att optimera påfyllningen av deras lastbilar, och det säkerställer att lastbilarna inte åker tillbaka tomma. Användningen av biobränslen ökar också, en väldigt positiv utveckling. Dock bör man tänka på att transport av slutprodukten endast står för 2 procent av en möbels totala koldioxidavtryck medan avfallshantering står för 10 procent. Därför är det ännu viktigare att produkterna tillverkas av rätt material eftersom det står för cirka 85 procent av en produkts koldioxidavtryck.

Använder ni miljövänliga förpackningsmaterial eller metoder för att minska miljöpåverkan från era produkter under transporten?

Vi använder förpackningar gjorda av återvunnet material och förpackningar som kan återvinnas, såsom wellpapp och ren plast. Återvinningsinnehållet i wellpappförpackningarna är cirka 80 procent. Vi granskar kontinuerligt hur vi kan transportera och förpacka våra produkter på ett mer miljövänligt sätt.

Produktion och tillverkning

Hur säkerställer ni att miljöbestämmelser och standarder följs i er tillverkningsprocess?

Vi använder oss av en juridisk kontrollfunktion för att säkerställa efterlevnad av de miljö- och arbetsmiljölagar som påverkar oss i produktionen.

Använder ni alternativa energikällor som vindkraft och solenergi?

EFG använder endast förnybar energi, främst i form av vattenkraft. Vi uppmuntrar våra leverantörer att välja miljövänliga alternativ i sin energiförsörjning.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet?