Utmaningar med återanvända möbler

Utmaningar med återanvända möbler

Att återbruka och förlänga en produkts livslängd innebär ofta en stor besparing av naturresurser. Men vilka utmaningar och frågeställningar behöver både producent och köpare ta hänsyn till?

Att tänka på vid köp av återbrukade möbler

Det finns många utmaningar man behöver ta hänsyn till vid återbruk av möbler. En av de svåraste utmaningarna är att säkerställa att man inte bryter mot några lagkrav och kan säkerställa att de komponenter som behålls i möbeln inte innehåller några förbjudna kemikalier. När produkten har renoverats och sätts på marknaden igen gäller nuvarande kemikalielagstiftning. Det innebär att kemikalier som var godkända för 15 år sedan kan ha blivit förbjudna idag. För vi vill naturligtvis inte återbruka möbler med hälsoskadliga kemikalier utan dessa ska plockas bort ur kretsloppet.

Även kunden som vill köpa återbrukade möbler behöver ställa sig följande frågor:

Vad är definitionen av en återbrukad möbel?

Ett problem är att det länge inte har funnits någon tydlig definition av vad som räknas som en begagnad möbel. Har möbeln använts och i så fall hur länge? Vad gäller för möbler som har varit utställningsexemplar? I praktiken kan man ställa nyproducerade möbler i ett showroom en timme, packa ner dem igen och hävda att de är begagnade. En så kallad andrahandsvara kan ha olika skick och klassas som oanvänd, nyskick, bra skick eller använt skick. Det är ibland svårt att veta om möbeln ens har varit ute hos kund eller om den reklamerats direkt. En annan fråga är hur stor andel som kan bytas ut för att det ska anses vara en återbrukad möbel, och inte “bara” en nyproducerad möbel med enstaka återbrukade komponenter?

Vilka krav ska ställas på en återbrukad möbel?

Det är svårt att ställa samma kvalitetskrav, då återbrukade möbler ofta är unika och inte kan testas på ett ackrediterat laboratorium på samma sätt som en nyproducerad möbel. Även miljökrav kan vara svårt att ställa på samma sätt som på en nyproducerad möbel, på grund av att kunskapen om de återbrukade delarna inte sällan är mer begränsad. Men ställer man för tuffa miljökrav kommer inga återbrukade möbler att nå marknaden över huvud taget. Bristen på hållbarhetskrav i upphandlingar av begagnade möbler tillsammans med bristen på definition av vad som är en återbrukad möbel har tyvärr öppnat upp ett kryphål för möbler av sämre kvalitet att komma in på marknaden. Detta kryphål behöver täppas igen för att vi inte ska få in lågkvalitets- och miljöskadliga produkter på marknaden. Det är viktigt att upphandlaren eller kunden inte accepterar sämre möbler bara för att de är begagnade.

Design- och upphovsrätt vid återbruk

Det finns fler utmaningar när det gäller återbruk som kanske inte är lika självklara. Vad gäller kring design- och upphovsrätt? Får ett externt företag renovera och förändra designen utan att bryta mot eventuella mönsterskydd och upphovsrätt? Ett sätt att komma runt detta är att enbart originalproducenten renoverar sina möbler. Den här lösningen är dock inte särskilt praktisk för kunden eftersom många äger möbler från olika tillverkare. De vill kunna anlita en leverantör istället för flera olika, för att enkelt och snabbt kunna renovera sina möbler.

Utmaningar för producenten

Återbrukade möbler är i grunden väldigt positivt. Återbrukade möbler innebär dock att vi måste tänka till vid produktutvecklingen och inköp av möbler. Det är inte ovanligt att kunder förväntar sig att begagnade och renoverade möbler ska vara mycket billigare än en nyproducerad möbel eftersom det finns en föreställning om att kvaliteten är lägre än för en helt ny produkt. Möbelproducenter får dock ofta kämpa för att en renoverad möbel överhuvudtaget inte ska bli dyrare än en nyproducerad möbel. Beroende på vilken typ av möbel det är och vad som har behövts renoveras finns överlag följande utmaningar för producenten:

Logistik

En begagnad möbel ska identifieras, packas och transporteras till en lämplig renoveringslokal, antingen hos en lokal möbelrenoverare eller tillbaka till originalproducenten. Detta är kostnadsdrivande för en begagnad möbel, medan en nyproducerad inte har dessa kostnader.

Skalfördelar

Nyproducerade möbler kan produceras på löpande band, medan begagnade möbler ofta kräver mer individuellt arbete med respektive möbel.

Mer manuellt arbete och nya moment

Generellt innebär renovering mer manuellt arbete och färre maskiner, vilket är kostnadsdrivande. Vid bland annat omlackering krävs moment som inte behövs för nyproducerade möbler som till exempel slipning.

Vad krävs för att hålla nere kostnaden vid renovering?

En riktlinje som möbelproducent är givetvis att renoveringen inte får bli dyrare än nypris. Ett rimligt mål är att den återbrukade möbeln bör kosta runt 80 procent av nypris. För att uppnå detta behöver flera steg vara uppfyllda. Det är en stor fördel om möbeln redan från början har designats för att vara enkel att renovera. De delar som lätt slits ut ska enkelt kunna bytas såsom textilier eller ytbehandlade komponenter. Det ska heller inte krävas specialverktyg för att kunna demontera produkten. Reservdelar behöver också finnas tillgängliga, men det är tyvärr inte ovanligt att produkter kasseras på grund av att det är svårt att få tag i reservdelar. Om producenten har standardkomponenter i större skala för flera produkter finns möjlighet att ta tillbaka komponenterna, renovera dem och sätta in dem i nya möbler. Detta gäller i synnerhet komponenter som har större miljöbelastning, exempelvis fotkryss i aluminium som kan lackas om samt gasfjädrar eller andra metallkomponenter.

Var är möbeln?

Som producent är det en stor utmaning att komma i kontakt med kunder som sitter på uttjänta möbler som ska ersättas. Då försäljningen ofta har gått genom återförsäljare kan det vara svårt för producenten att veta var möbeln som eventuellt behöver renoveras befinner sig efter ett antal år. Här kan återförsäljare spela en nyckelroll i att para ihop kund och producent.

Ett annat alternativ för att skapa ett cirkulärt kretslopp är att möbler hyrs istället för att köpas. Då får producenten ett ekonomiskt incitament till att skapa produkter som är lätta att underhålla och renovera, samtidigt som man vet var produkterna finns och kan ha en underhållsplan för möblerna.