Hur ofta ska vi vara på kontoret?

De senaste åren har präglats av ett mer flexibelt förhållningssätt till arbetet gällande var, när och även hur mycket vi jobbar. Men hur påverkas vi av flexibelt arbete och hur ofta ska vi egentligen vara på kontoret? EFG tittar närmare på fördelar, utmaningar och risker med flexibla arbetssätt.

Frågan om kontorstvång, hybrid eller 100 procent distans fortsätter att engagera såväl chefer som anställda. Många företag har hittat en kompromiss i hybridarbetet, med arbete både på distans och på det fysiska kontoret, men åsikterna går isär huruvida den hybrida arbetsmetoden är hållbar. Hur ofta ska vi egentligen vara på kontoret? Går det ens att hitta en lösning som alla trivs med? Nick Bloom, professor i ekonomi vid Stanford University i USA, har forskat på distansarbete i 20 år och ser att siffrorna på hur många som delvis jobbar hemifrån har stabiliserats de senaste två åren. Idag jobbar en tredjedel av USA:s befolkning på distans i någon form – en andel som Bloom tror kommer öka i framtiden. Vanligast är att jobba tre dagar från kontoret och två på distans. De mest populära kontorsdagarna är tisdag, onsdag och torsdag, men eftersom man åker till kontoret främst för utbyte med sina kollegor är det bra om arbetsgivaren bestämmer vilka dagar som anställda ska vara på plats.

Forskning från USA har visat att hybridarbete sänker sannolikheten att personal säger upp sig med 35 procent, jämfört med fem kontorsdagar i veckan. Annan amerikansk forskning visar att anställda uppskattar en övergång till hybridarbete lika mycket som en löneökning på 8 procent. Trots detta menar vissa att vi, inom bara några år, kommer vara tillbaka på kontoret i ungefär samma utsträckning som före pandemin. Det vill en majoritet (67 procent) av företagsledarna i elva stora industriländer enligt en rapport från internationella konsultfirman KPMG. När tidningen Chef frågade sina följare på LinkedIn om det är viktigt att få tillbaka medarbetarna till kontoret svarade 21 procent ”ja gärna 100 procent på plats” och 53 procent svarade ”nja, halva veckan räcker” av totalt 2 700 svarande. Nära 90 procent av 1 300 tillfrågade chefer kan till och med tänka sig att belöna de medarbetare som kommer till den fysiska arbetsplatsen genom högre lön, befordran eller andra förmåner. Amazon, som har fått kritik för sin personalpolitik, har sedan juli 2023 krävt att anställda ska vara på plats minst tre dagar i veckan.

Arbetsmiljöer som motiverar

Samtidigt som många chefer vill ha en ökad kontorsnärvaro, höjs röster om att det saknas en ingående analys kring varför medarbetare bör återvända till kontoret och vad som ska uppnås när de är där. Marco Checchi, partner och inredningsarkitekt på Studio Stockholm, och Anna-Lena Norhammar, grundare av Workspace Unlimited, menar att man bör byta frågeställning från var och när till hur och varför. Det viktiga är att ta reda på vilken typ av arbetsmiljö och kultur som tillför något positivt till organisationen och motiverar de anställda att komma till kontoret. För många chefer är det viktigt att man skapar denna miljö tillsammans med sina anställda. Andra prioriterar individuell valfrihet för att anpassa upplägget efter olika behov, och låter det vara upp till var och en hur ofta man ska vara på plats.

Följder av flexibelt arbete

I takt med att allt fler har hittat en balans mellan att vara på kontoret och jobba hemifrån börjar det komma undersökningar om våra upplevelser av distans- och hybridarbetet. De visar bland annat att många känner en större tillfredsställelse och balans mellan arbete och privatliv vid distansarbete, vilket leder till gladare medarbetare och högre produktivitet. Andra känner en stress över att det blir svårt att skilja arbetsdagens slut från ledighetens början. Rapporter har också visat att distansarbete gör det svårare för nyanställda att lära sig jobbet och kulturen samt att bygga relationer med kollegor. Vidare finns det undersökningar som visar att de som jobbar på distans är mer irriterade än de som jobbar på kontoret.

Distansarbete ur olika perspektiv

Eftersom anställda ofta upplever en större frihet och flexibilitet när de har möjlighet att arbeta hemifrån, leder det också till att de känner sig mer nöjda med sin arbetsgivare. Å andra sidan är det inte alla som har förutsättningarna att skapa en ergonomisk arbetsplats i hemmet. Vissa anställda behöver mer ansvar från chefer och kollegor för att upprätthålla produktiviteten. De som uppskattar sociala arbetsmiljöer och känner engagemang när de är på kontoret kan trivas sämre vid för mycket distansarbete. För arbetsgivare kan det vara en konkurrensfördel att erbjuda hybridarbete. När man inte är begränsad till en fysisk plats eller ett geografiskt område finns också större möjligheter att rekrytera kompetenta medarbetare. Däremot kan det vara utmanande att upprätthålla en stark företagskultur och främja engagemang hos medarbetarna om många ofta arbetar på distans.