Försäljningsvillkor för leveranser inom Sverige

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR LEVERANSER INOM SVERIGE

Uppsatta 1 Feb 2016 och gäller tills vidare.

Baserade på Trä och Möbelföretages allmänna försäljningsvillkor

Tillämplighet och definitioner

 1. Dessa allmänna villkor för försäljning av möbler ska tillämpas vid försäljning av Produkten och utgör en integrerad del av Avtalet. Vid eventuell diskrepans mellan innehållet i Avtalet och dessa allmänna villkor ska innehållet i Avtalet ha företräde.

2. Om parterna efter Avtalets ingående överenskommer om tillkommande tjänster eller leverans av varor utöver vad som uttryckligen framgår av Avtalet ska dessa allmänna villkor gälla även vid sådana tilläggstjänster eller leverans av varor även om någon särskild hänvisning till dessa inte sker i samband medsådan överenskommelse.

3. I dessa allmänna villkor ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:

“Avtalet” avser en muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan säljaren och köparen avseende försäljning av Produkten, inklusive bilagor samt avtalade ändringar och tillägg; och “Produkten” avser det eller de föremål, inklusive dokumentation och eventuella tilläggstjänster, som säljaren ska leverera enligt Avtalet.

Anbud, pris och betalning

4. Alla priser gäller leverans ”Ex Works” och inkluderar kostnader för sådant emballage som under normala transportförhållanden kan anses erforderligt. Mervärdesskatt och andra skatter, avgifter eller tull tillkommer utöver angivet pris.

5. Betalning skall vara säljaren tillhanda inom 10 dagar från fakturadatum. Säljaren förbehåller sig rätten att före leverans utföra sedvanligkreditbedömning, och vid behov kräva säkerhet. Betalningsplan innefattande förskottsbetalning kan förekomma. Om förskottsbetalning ska ske och köparen inte i rätt tid erlagt betalning får säljaren, efter att skriftligen ha meddelat köparen, avbryta sitt fullgörande av Avtalet till dess full betalning skett samt, i förekommande fall, hålla inne andra leveranser till köparen under den tid som köparen är i dröjsmål med betalningen.

6. Köparen har inte rätt att hålla inne någon del av betalningen till kvittning med anledning av krav köparen har mot säljaren.

Ändringar av Avtalet

7. Avbeställningar, orderändringar, ändringar av ritningar eller andra ändringar av Avtalet som köparen vill göra efter Avtalets ingående är gällande endast om dessa skriftligen överenskommits mellan parterna. Vid överenskommen ändring av Avtalet har säljaren rätt till ersättning för kostnader som säljaren åsamkas till följd härav.

8. Säljaren förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar i Produkten om detta är tillverkningstekniskt motiverat eller följer av att producenten modifierat designen av Produkten.

Produktinformation

9. Uppgifter som ingår i allmän produktinformation, såsom t.ex. kataloger, broschyrer och prislistor är inte del av Avtalet såvida inte detta uttryckligen angetts.

10. Efter förfrågan från köparen ska säljaren i samband med leverans, i tryckt eller elektronisk form, tillhandahålla monteringsoch skötselanvisningar för Produkten om sådana finns tillgängliga för Produkten.

Provmöbleringar, prototyper m.m.

11. Provmöblering kan ske efter särskild överenskommelse om detta. Köparen ska svara för kostnader för transport av produkterna mellan säljarens lokaler och platsen för provmöblering samt stå risken för att de produkter som omfattas av provmöbleringen skadas eller förstörs under provmöbleringsperioden eller transporten.

12. Köparen är skyldig att ersätta säljarens skäliga kostnader för framtagande av prototyper, provexemplar o.dyl., om detta har efterfrågats av köparen. Köparens skyldigheteter enligt denna punkt innefattar t.ex. kostnader för framtagande av särskilt anpassade tillverkningsverktyg och materialkostnader.

Äganderättsförbehåll

13. Produkten förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts av köparen, i den utsträckning sådant förbehåll är giltigt enligt lag. Parterna förbinder sig att samarbeta avseende alla åtgärder som är nödvändiga för att skydda säljarens äganderätt till Produkten.

Leverans och riskens övergång

 14. Leverans sker Ex Works fabrik (vid fall av transport till köparen direkt från tillverkare) eller Ex Works säljarens lokaler (vid fall av säljarens mellanlagring av Produkten), i enlighet med senaste upplagan av INCOTERMS. På begäran av köparen, och på dennes risk och bekostnad, kan säljaren ordna med frakten. Har annan leveransklausul skriftligen avtalats ska den tolkas enligt den upplaga av INCOTERMS som vid tidpunkten för Avtalets ingående utgjorde den senaste upplagan. Risken för Produkten övergår på köparen i enlighet därmed.

Säljarens dröjsmål med leverans

15. Förutser säljaren att leverans inte kommer att kunna ske i rätt tid ska säljaren utan dröjsmål skriftligen underrätta köparen om detta. Meddelandet ska innehålla orsaken till förseningen och, om möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Om leveransförseningen beror på någon omständighet på köparens sida har säljaren rätt till skälig förlängning av leveranstiden.

16. Om säljaren inte förmår fullgöra leverans vid den avtalade leveranstidpunkten har köparen rätt till vite. Vitet ska uppgå till en (1) procent av det avtalade priset för sådan del av Produkten som dröjsmålet gäller och ska utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod från den dag då leveransen skulle ha skett och så länge dröjsmålet varar. Maximalt vite uppgår till tio (10) procent av det avtalade priset för sådan del av Produkten som dröjsmålet gäller.

17. Om köparen är berättigad till maximalt vite enligt punkt 16 och därefter skriftligen krävt leverans inom en sista skälig frist, som ska vara minst fjorton (14) dagar, vilken säljaren inte har levererat inom, har köparen rätt att skriftligen häva Avtalet. Köparens hävning får inte ta sikte på mer än sådan del av Avtalet som förseningen avser.

18. Häver köparen Avtalet eller del av Avtalet med hänvisning till säljarens dröjsmål har köparen, utöver prisavdrag, rätt tillersättning för den direkta skada köparen lider till följd av säljarens dröjsmål i den mån sådan skada överstiger erhållet vite. Rätten till ersättning omfattar inte utebliven vinst, produktions- eller omsättningsbortfall och annan indirekt förlust. Ersättningen får aldrig överstiga tjugo (20) procent av det avtalade priset avseende den del av Avtalet som hävts.

Köparens dröjsmål att ta emot leverans

19. Förutser köparen att köparen inte kommer att kunna ta emot leveransen i rätt tid ska köparen utan dröjsmål skriftligen underrätta säljaren om detta. Meddelandet ska innehålla orsaken till förseningen och, om möjligt, den tidpunkt då köparen istället kan ta emot leveransen. Om köparen underlåter att ta emot leverans på avtalad tid är denne ändå skyldig att erlägga betalning som om leverans hade skett.

20. Under tiden köparens dröjsmål varar ska säljaren ombesörja förvaring av Produkten på köparens risk och bekostnad. Om köparen inte förmår ta emot Produkten i rätt tid har säljaren rätt till vite. Vitet ska uppgå till en och en halv (1,5) procent av det avtalade priset för sådan del av Produkten som dröjsmålet gäller och ska utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod från den dag då leveransen skulle ha skett och så länge dröjsmålet varar. Vitet avser bl.a. säljarens kostnader för förvaring och hantering. Om säljarens verkliga kostnader till följd av köparens dröjsmål överstiger ackumulerat vite har säljaren rätt till ersättning även för sådana kostnader. Säljaren är skyldig att ombesörja försäkring av Produkten under tid den förvaras med anledning av köparens dröjsmål endast efter skriftlig begäran av köparen och först sedan köparen i förskott ersatt säljaren kostnaderna för sådan försäkring.

21. Om köparens dröjsmål varat mer än tio (10) veckor får säljaren skriftligen kräva att köparen tar emot leveransen inom en skälig tidsfrist, vilken ska vara minst fjorton (14) dagar. Underlåter köparen att ta emot Produkten inom tidfristen har säljaren rätt att skriftligen häva Avtalet såvitt avser den del av leveransen som inte kunnat fullgöras till följd av köparens dröjsmål. Häver säljaren Avtalet eller del av Avtalet med hänvisning till köparens dröjsmål har säljaren, utöver rätten till vite och ersättningen enligt punkt 20 ovan, rätt till ersättning för den direkta skada säljaren lider till följd av köparens dröjsmål. Ersättningen får aldrig överstiga det avtalade priset avseende den del av Avtalet som hävts.

Installation

22. Fackmässig montering och/eller installation av Produkten ska utföras genom köparens försorg och på köparens bekostnad. Har parterna avtalat att säljaren ska utföra montering och/eller installation på en av köparen bestämd plats ska köparen på platsen tillse att:

(a) tillfartsvägar och, i förekommande fall, hissar är tillgängliga för säljaren;

(b) lagringsutrymmen och uppackningslokaler står till säljarens förfogande;

(c) andra arbeten inte förhindrar eller försvårar installationen samt att lokalerna är avstädade för installation;

(d) arbetena utan hinder kan utgöras av säljaren i en sammanhängande följd och på ordinarie arbetstid, dvs. vardagar mellan kl. 08.00 och 17.00;

(e) säljaren har fri tillgång till elkraft och belysning under hela installationstiden; och

(f) lokaler och förvaringsutrymmen under installationstiden är låsta på betryggande sätt och nycklar disponibla för säljaren.

23. Köparen ska ersätta säljaren för det arbete och kostnader som uppkommer för säljaren med anledning av att köparen inte uppfyller sina förpliktelser enligt punkt 22 (a)-(f) ovan.

Säljarens ansvar för fel

24. Vid fel i Produkten ska köparen skriftligen reklamera felet till säljaren inom 30 dagar från det att felet har visat sig och därvid beskriva felets art. För det fall parterna avtalat att säljaren ska stå risken för Produkten under transporten ska fraktskador, oaktat det föregående, reklameras inom 48 timmar från det att köparen mottagit Produkten. Vid underlåtenhet att reklamera enligt ovan förlorar köparen sin rätt att göra gällande anspråk pga. felet.

25. Säljaren är skyldig att inom skälig tid avhjälpa fel i Produkten på det sätt säljaren anser lämpligt. Om säljaren inte avhjälper felet inom skälig tid får köparen därefter skriftligen ge säljaren en skälig slutlig frist för avhjälpande, vilken ska vara minst 14 dagar. Har säljaren alltjämt inte avhjälpt felet inom sådan frist har köparen rätt att på säljarens bekostnad utföra nödvändigt reparationsarbete eller kräva prisavdrag som motsvarar felet. Är felet väsentligt, t.ex. att köparen pga. felet berövats den huvudsakliga nytta som köparen rimligen hade kunnat förvänta sig av Produkten, får köparen istället för att utföra reparationsarbete eller kräva prisavdrag skriftligen häva Avtalet avseende sådan del av leveransen som är felaktig. Häver köparen Avtalet eller del av Avtalet med hänvisning till fel i Produkten har köparen, utöver prisavdrag, rätt till ersättning för den direkta skada köparen lider till följd av felet. Rätten till ersättning omfattar inte utebliven vinst, produktions- eller omsättningsbortfall eller annan indirekt förlust. Ersättningen får aldrig överstiga 50% av den del av det avtalade priset som hänför sig till den del av Avtalet som hävningen avser.

26. Säljarens ansvar för fel gäller endast fel som visar sig inom två år från ursprunglig leverans och som beror på bristfälligheter ikonstruktion, material eller tillverkning. Som fel anses inte brister som uppkommit till följd av normal förslitning. Köparen är vidare införstådd med att färgsättning på textil, läder och trä kan förete mindre variationer beroende på tillverkningsserie och att sådana variationer inte utgör ett fel i Produkten. Säljarens ansvar för fel omfattar inte fel som beror på material som köparen tillhandahållit eller anvisat eller en konstruktion som köparen föreskrivit eller specificerat.

Immateriella rättigheter

27. Ingen del av Avtalet innefattar en överlåtelse eller upplåtelse av några immateriella rättigheter eller know-how av något slag. Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och annan information som tillhandahållits av part ska förbli den partens egendom och får inte utan partens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket det tillhandahållits enligt Avtalet och får inte kopieras, utlämnas till eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

28. Köparen ska ersätta säljaren för alla skador, krav, kostnader och utgifter som följer av intrång eller påstådda intrång i patent, upphovsrätt, varumärkesskydd, mönsterskydd eller andra immateriella rättigheter som säljaren gör sig skyldig till som en följd av att säljaren följt köparens instruktioner, ritningar, krav, anpassningar eller specifikationer avseende Produktens utformning, design eller motsvarande.

Force majeure

29. Om part, inbegripet parts underleverantör, är förhindrad att fullgöra avtalet som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till, strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, invasion, skadegörelse, sabotage, upplopp, terrorism, embargon, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller ny lagstiftning) och vilken händelse inte rimligen kunde förutses vid Avtalets ingående, är parten befriad från skyldighet att fullgöra Avtalet. Så snart befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i enlighet med Avtalet återupptas. Skulle fullgörelsen uppskjutas med stöd av denna punkt under mer än sex månader äger vardera parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

30. Part som vill hävda befrielsegrund enligt ovan ska utan uppskov skriftligen underrätta motparten om detta.

31. Part ansvarar inte för skada eller förlust som kan uppstå som en följd av att partens fullgörelse skjuts upp med hänvisning till punkt 29 ovan. Oaktat det föregående är köparen alltid skyldig att ersätta säljaren för de kostnader som denne åsamkas för att säkra och/eller skydda Produkten om befrielsegrund enligt punkt 29 hindrar köparen från att ta emot leverans.

Tillämplig lag och tvister

32. Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

33. Såvida det inte uttryckligen angetts i Avtalet att tvister ska avgöras av allmän domstol ska tvister som uppstår i anledning av Avtalet slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Det svenska språket ska användas i förfarandet.

34. Oaktat vad som anges i punkt 33 ovan har part alltid rätt att väcka talan i allmän domstol om tvisteföremålet uppenbart understiger tio (10) prisbasbelopp vid den tidpunkt tvisten uppstod. Vidare har part alltid rätt att vidta rättsliga åtgärder vid Kronofogdemyndigheten eller allmän domstol avseende fordran eller annat krav som är otvistigt.